Bologna Doktora Bilgi Paketi

Program Tanımları

 

Kuruluş

2012

Kazanılan Derece

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Doktoru

Derecenin Düzeyi

 

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Türk ve yabancı öğrenciler için “genel kabul şartları” programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

 

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

Program Profili

 

Programda; Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait eserlerin ele alınması, bilimsel yöntemlerle incelenmesi, yorumlanması ve elde edilen verilerin sistematik olarak açıklanması yanında; Türk Dili ve edebiyatının günümüzdeki gelişmelerinin yeniden yorumlanmasını amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır. Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanmakta, ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

 

Programı başarı ile bitiren öğrenci, “Doktor” sıfatı kazanır. Mezunlar, yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetlerde bulunabilir, özel ve devlet üniversitelerinde Araştırma Görevliliği, Okutmanlık ve Uzmanlık yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda post-doktora programlarına başvurabilirler. İlgili programların gerekliliklerini yerine getirip başarılı olmaları halinde bu programlara kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

 

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi’nde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

 

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az seminer dersi dâhil 60 AKTS değerinde dokuz ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise; en az 120 AKTS değerinde seminer dersi dâhil on sekiz ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemini, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı (B) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

Mezuniyet için GANO’nun; tezsiz/tezli yüksek lisansta en az 2,50; doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

Mezuniyetle ilgili diğer koşullar “Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

 

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

 

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Beyhan KESİK

Bölüm Olanakları

 

Bölümde 4 Profesör, 2 Doçent, 6 Dr. Öğr. Üyesi ve 3 Arş. Gör. ile eğitim ve öğretim çalışmaları sürdürülmektedir.

Program Yeterlilikleri

 

 1. Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin temel kavramlara, kavramlar arası ilişkilere, temel kuramlara ve kuramların inşa edilme biçim ve yöntemlerine bilgisine hâkim olmak.

 2. Yazınsal bir metne ve onun diline çeşitli kuramlarla yaklaşır, değerlendirmelerde bulunabilmek.

 3. Yazınsal eleştiri yöntemlerine, araştırma tekniklerine ve Türk edebiyatı tarihine hâkim olmak.

 4. Alana ilişkin bilgisini yazılı ve sözlü olarak etkin ve sistemli şekilde aktarabilmek.

 5. Disiplinlerarası düşünür, sorgular, yorumlar ve değerlendirebilmek.

 6. Güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve bunları eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla değerlendirebilmek.

 7. Alanına ilişkin sorun tespiti ve çözümünde ekip çalışmasına katılır ve bilgi paylaşımında bulunabilmek.

 8. Toplumsal, kültürel, bilimsel ve mesleki etik ilkeleri bilir ve bunlara uygun davranabilmek.

 9. Alan bilgisini mesleki ve gündelik yaşamda kullanabilmek.

 10. Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.

 11. Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili kaynakları etkili kullanabilmek.

 12. Türk dili, kültürü ve edebiyatı tarihine; dil, kültür ve edebiyat ürünlerine zemin hazırlayan tarihi, toplumsal ve sosyal olaylara hâkim olmak.

 

 

Program Çıktıları-Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD

BİLGİ 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 2

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 3

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

BİLGİ 5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BİLGİ 7

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD

BECERİLER 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BECERİLER 2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 3

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 4

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

BECERİLER 5

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

BECERİLER 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

BECERİLER 7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD

YETKİNLİK 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

YETKİNLİK 7

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

YETKİNLİK 8

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD

YETKİNLİK 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİK 4

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİK 8

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD

YETKİNLİK 1

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİK 5

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD

YETKİNLİK 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİK 3

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  Doktora Müfredatı

 

Doktora_Muefredati__Resim__01.png